Skip to main content

Historie výuky matematiky v Liberci

Katedra matematiky (KMA) byla založena v roce 1953 zároveň s Vysokou školou strojní (od roku 1960 Vysokou školou strojní a textilní) v Liberci. Prvním vedoucím katedry se stal prof. Karel Havlíček z Karlovy univerzity v Praze. Odtud přišel i prof. František Nožička, první přednášející matematiky na VŠ v Liberci. Sbor byl dále vytvářen ze zkušených středoškolských učitelů Liberecka. V úvodních letech přišli další významní matematici - např. Václav Alda, Jiří Bečvář, Alois Švec. Katedra matematiky byla zprvu organizačně zařazena k fakultě strojní, v r. 1991 pak byla převedena pod nově vzniklou Fakultu pedagogickou. V lednu 1993 měla KMA již 30 členů.

V r. 1994 byla proto rozdělena do tří menších celků: katedra matematiky a didaktiky matematiky (KMD), katedra numerické a aplikované matematiky (KNA) a katedra diskrétní matematiky a statistiky (KMS). Po zkušenostech s jejich fungováním byly KNA a KMS spojeny v r. 1998 do katedry aplikované matematiky (KAP). Katedry KMD a KAP v současnosti zajišťují výuku i na dalších fakultách TUL.

Pedagogická činnost

Do r. 1994 obstarávala KMA veškerou výuku matematiky a geometrie na ostatních fakultách na denním i dálkovém studiu. V současné době je pedagogická činnost KMD zaměřena na výuku matematických disciplín včetně geometrie a didaktiky matematiky studentů pedagogické fakulty, jejichž aprobace pro 2. nebo 3. stupeň zahrnuje matematiku, budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pro ně je také zajišťována praxe na základních či středních školách. Dále pak na FP zajišťuje výuku matematiky studentů bakalářského studia oboru Sportovní management. Na ostatních fakultách TUL (strojní, textilní, hospodářské, architektury, mechatroniky) katedra vyučuje základní kursy matematiky a geometrie, na než podle specializací navazují další předměty. Podílí se také na výuce kombinovaného, distančního a postgraduálního studia, vede studenty při zpracování diplomových prací z matematiky a geometrie.

Katedra věnuje značné úsilí tvorbě učební literatury pro všechny zabezpečované studijní programy. Modulární přístup usnadňuje kombinování dílčích částí do semestrálních bloků. Některé učební texty našich pedagogů jsou používány celostátně.

Distanční vzdělávání

Od r. 1994 připravují někteří učitelé KMD speciální matematické texty pro korespondenční kursy. Spolupracují se středisky distančního vzdělávání v Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni, navázali vztahy např. s Fern Universitaet v Hagenu nebo s Open University v Londýně. Spolupráce s Centrem distančního vzdělávání TUL je intenzivní pro obě strany.

Výuka v angličtině

Skupina pedagogů vyučuje od r. 1990 matematiku a geometrii na fakultě strojní a později též na hospodářské (dnes ekonomické) fakultě v jazyce anglickém pro zahraniční studenty (dříve i pro české). Pro tyto studenty jsou vytvářeny speciální učební texty, v současnosti existuje více než 10 titulů.


Vedoucí KMD od jejího začlenění na FP TUL

  • doc. RNDr. Miloslav Nekvinda, CSc. (KMA)
  • doc. RNDr. Jaroslav Vild
  • prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc., Ph.D.
  • PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.
  • prof. RNDr. Karel Segeth, CSc.
  • doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc.