Projekt iTEM je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

iTEM – Improve Teacher Education in Mathematics

(Zlepšování výuky učitelů matematiky)

číslo projektu: EHP-CZ-ICP-2-018
program: Vzdělávání
typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz)
období realizace projektu: 08/2020 – 07/2022
partnerská instituce: NORD University Bodø, Norsko
hlavní řešitel: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Fondy EHP

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Do každého projektu Fondů EHP musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá školské zařízení, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, kulturní instituci apod.

Projekty Fondů EHP jsou rozděleny do čtyř typů:

 1. projekty institucionální spolupráce,
 2. projekty mobilit,
 3. projekty odborného vzdělávání,
 4. projekty inkluzivního vzdělávání.

Projekt iTEM spadá mezi projekty institucionální spolupráce, jejichž hlavními cíli je posílení internacionalizace a institucionální spolupráce mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. Dalšími cíli projektů institucionální spolupráce je dopad na výuku, tj. aplikace nových výukových metod a postupů, které budou lépe reagovat na současné vzdělávací a studijní potřeby žáků a studentů. 

Na následujících weblincích jsou uvedeny bližší informace o fondech EHP:

Popis projektu

Jedním z cílů projektu „iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky“ je rozvíjet a zintenzivňovat plodnou spolupráci mezi zaměstnanci Katedry matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a kolegy z Fakulty pedagogiky a umění Univerzity NORD v Bodø v oblasti zlepšování výuky matematiky na obou partnerských univerzitách.           

Projekt má dva hlavní cíle:

 • prvním cílem projektu je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli výzvy vzrůstající diverzity (včetně začleňování Romů) studentů ve třídě;
 • druhým cílem je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli problémy spojené s používáním digitálních nástrojů jako předmětu i jako nástroje pro výuku.

Dopad projektu spočívá v několika dimenzích.

 • V krátkodobém horizontu se jedná především o zkušenosti studentů užívat hardware a softtware jako jsou mathematikus.de, GeoGebra, mikro: bit nebo 3D tisk zajímavým a motivujícím způsobem. Oni sami používají během studia software jako užitečný nástroj a díky němu praktikují učení objevováním.
 • Očekává se, že projekt bude mít dlouhodobě pozitivní dopad na výuku a její výsledky v regionech i mimo ně. Díky výsledkům projektu budou učitelé lépe připraveni vyhovět různým potřebám heterogenních skupin studentů. Projekt jim pomůže zlepšit jejich diagnostické schopnosti a používat software jako nástroj ve třídě. Díky možnosti využití softwaru vyvinutého v projektu budou učitelé schopni své hodiny výrazně obohatit a motivovat studenty. Budou schopni vzbudit radost studentů a zájem o výuku matematiky. Výukové materiály vytvořené v rámci projektu budou zpřístupněny veřejnosti.

Platforma mathatikus.de bude internacionalizována a bude trvale k dispozici na adrese mathatikus.de. Materiály vytvořené v softwarech GeoGebra, micro: bity nebo Rhinoceros 3D pro 3D tisk budou zpřístupněny na webových stránkách obou univerzit a současně na fórech či na webových stránkách Rhinoceros 3D (www.rhino3d.com), GeoGebra (www.geogebra.org) a micro: bit (https://microbit.org/).

Je plánováno s prezentací výsledků projektu na konferencích, které osloví širokou veřejnost, např. na mezinárodních konferencích CERME 2021, CERME 2023 a MEDA 2022 a na národních konferencích. Kromě toho se plánuje, že výsledky projektu budou zveřejněny v časopisech pro učitele matematiky v obou zemích. Tyto publikační kanály mají široký dosah.

Aktuality

Aktuální práce na projektu

Tvorba a překlad platfomy Mathematikus
08 - 12/2020

V rámci řešení první fáze projektu v období srpen - prosinec 2020 došlo k tvorbě a především k programování výukové platformy mathematikus.de. Platforma mathematikus.de byla v rámci řešení projektu přeložena z němčiny do několika jazyků, kromě doangličtiny také do španělštiny, ruštiny, čínštiny, norštiny, ale i do češtiny. V české verzi je platforma dostupná na weblinku https://www.mathematikus.de/cs/domovska-stranka.

Mathematikus je výuková platforma vytvořená speciálně pro vzdělávací účely. Je určena všem, kteří se chtějí naučit něco se zábavou a s potěšením. Obsahuje instrukce pro skládání rovinných útvarů, ale i prostorových objektů z papíru. Slovní instrukce jsou pouze velmi stručné, hlavní důraz je kladen na využití instrukcí na základě animací. Vytvářené útvary či objekty tedy mohou zkoušet skládat podle vizuálních návodů i děti předškolního, ale především mladšího školního věku. Mezi skládané modely autoři platformy Mathematikus zařadili tvorbu základních rovinných geometrických útvarů (např. rovnostranný trojúhelník, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník), dále pak uživatelům poskytli vizuální pokyny ke skládání prostorových objektů, mezi nimi např. pokyny pro skládání některých základních těles (krychle- tu několika různými způsoby - či dvojjehlan), nebo misky, kelímku, magické tašky či větrníku. Další sérií úloh jsou úlohy zaměřené na procvičování prostorové představivosti. Mezi úlohami této série najdou uživatelé úlohy procvičující sítě krychle, dále pak vnímání pohybu hrací kostky po podložce, doplňování krychlových těles v celou krychli, ale i doplňování krychlových těles do hradební zdi a nakonec i určování shodných krychlových těles.

V rámci dalších fází řešení projektu byla na FP TUL zadána diplomová práce s názvem Platforma "mathematikus" a její zařazení při výuce na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem diplomové práce je zaměření se na možnosti rozvoje prostorové představivosti žáků 1. stupně základní školy s užitím platformy s názvem „mathematikus“. Cíli teoretické části práce jsou shrnutí základních teoretických poznatků o prostorové představivosti obecně, dále zmínění těch období ve vývoji člověka, v nichž je příhodné prostorovou představivost vhodnými způsoby rozvíjet. Dalšími cíli práce jsou představení platformy „mathematikus“ a také geometrických úloh, které jsou do této platformy zařazeny, popsání možností užití platformy „mathematikus“ při výuce geometrie na 1. stupni základní školy. Praktická část práce je věnována sestavení souboru úloh, které by mohly vhodně doplnit, případně rozšířit stávající úlohy uvedené v platformě „mathematikus“. Cílem výzkumné části práce je užití především platformy „mathematikus“, ale případně i navržených doplňujících úloh při výuce geometrie na 1. stupni vybraných základních škol. Je plánováno pozorování, v případě poskytnutých souhlasů i nahrání způsobů řešení zvolených úloh žáky. V závěru práce provést porovnání a sepsat závěrečné zhodnocení, jakými způsoby a jak úspěšně žáci zvolené úlohy řešili.

V současné chvíli je platforma Mathematikus připravená k využivání při nejen při výuce, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti i mimo ni. Za její vytvoření je třeba poděkovat především prof. Klaus-Peterovi Eichlerovi a za její naprogramování Dipl.-Inf. Doreen Eichler.


3D tisk

12/2020 – 04/2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis rutrum maximus. Nunc convallis a augue convallis dapibus. Phasellus dolor tellus, congue ac mi at, vestibulum scelerisque neque. Nunc id elit sed turpis ullamcorper imperdiet vel non urna. Etiam finibus pretium ultricies. Integer at sapien finibus, tincidunt elit hendrerit, mollis nisl. Ut ipsum magna, vestibulum ac diam vitae, accumsan ornare neque. Ut gravida mollis sapien tristique mollis. Suspendisse molestie tellus eget lacus commodo, quis scelerisque mi facilisis. Phasellus posuere volutpat placerat.

 • Title

 • Title

 • Title

 • Title

 • Title


Peer-learningové aktivity


Peer-learningová aktivita 1 (Liberec, 4.10. - 7.10.2021)

Ve dnech 4. 10. – 7. 10. 2021 navštívili v rámci tzv. „peer-learning activity 1“ členové projektového týmu z partnerské NORD University, kampus Bodo, Norsko, Katedru matematiky a didaktiky matematiky FP Technické univerzity v Liberci.

Během jejich návštěvy se uskutečnilo několik akcí a aktivit, zmiňme ty nejdůležitější:

Asif Mushtaq: Micro:bits

Daniela Bímová:
Creating 3D models in Rhinoceros and the subsequent 3D printing

Přednáška Klaus-Petera Eichlera proběhla v hybridní formě (tj. prezenčně i online). Zúčastnili se jí nejen členové projektového týmu z KMD FP TUL a z NORD University, ale i kolegové z Katedry matematiky a didaktiky matematiky a také několik studentů Učitelství matematiky FP TUL. Prof. Klaus-Peter Eichler představil během přednášky webovou stránku Mathematikus a především úlohy, které jsou na ní umístěny. Současně také okomentoval důvody zařazování úloh procvičujících prostorovou představivost při výuce matematiky, dále též zmínil různé varianty zadání podobných úloh. Prezentace přednášky je v elektronické podobě k nahlédnutí pdf v formátu zde.

 

Asif Mustaq lektoroval workshop s názvem „Block-based programming/coding in schools”, kterého se účastnili kromě členů projektového týmu z KMD FP TUL a z NORD University také studenti 3. ročníku bakalářského cyklu studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. Účastníci workshopu sestavovali jednoduché programy v online prostředí makecode.microbit.org a správnost svých sestavených programů ověřili na mikropočítačích s názvem micro:bit, které jim byli lektorem na dobu konání workshopu zapůjčeny. Programování micro:bitů pomocí blokově orientovaného jazyka studenty velmi zaujalo. Někteří studenti se dokonce později dotazovali na možné další pokračování workshopu.

Daniela Bímová vedla workshop pojmenovaný „Using software Rhinoceros and setting created virtual models for 3D printing“. Tento workshop navštívili členové projektového týmu z KMD FP TUL a studenti 3. ročníku bakalářského cyklu studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. Během workshopu byla v softwaru Rhinoceros vymodelována krychlová tělesa, jejichž různým možným složením lze sestavit tzv. soma krychli. Jednotlivá krychlová tělesa byla postupně vytištěna na 3D tiskárně.

Daniela Bímová a Jiří Břehovský:
Modelování v Rhinoceru a 3D tisk

Schůzka členů projektového týmu

Klaus-Peter Eichler, Daniela Bímová a Jana Žďánská:
Konzultace k diplomové práci

Daniela Bímová a Jiří Břehovský seznámili kolegy z NORD University s modelováním v softwaru Rhinoceros, s nastavením virtuálního modelu pro 3D tisk a se samotným 3D tiskem reálného modelu.

Během schůzky členů projektového týmu jsme hovořili o diverzitě, možnostech výuky slabších a nadaných žáků v ČR a v Norsku, o školských systémech v ČR a v Norsku. Dále jsme také diskutovali o přeložení webové stránky „Mathematikus“ z angličtiny do češtiny a norštiny, o možných účastech a prezentování výsledků projektu na mezinárodních konferencích, o sepisování společných článků atd.

Klaus-Peter Eichler se zúčastnil společné konzultace Daniely Bímové a její diplomantky Jany Žďánské k rozpracované diplomové práci s názvem „Platforma „Mathematikus“ a její zařazení při výuce geometrie na 1. stupni ZŠ“. Prof. Eichler přispěl do společné diskuze inspirativními náměty.

Prohlídka kampusu TUL

Návštěva iQLANDIE

Výlet na Ještěd

Členové projektového týmu z KMD FP TUL provedli norské kolegy budovou G a kampusem TUL.

Kolegové z NORD University navštívili IQLandii, v níž je zaujaly především expozice s matematickými problémy a hlavolamy.

Daniela Bímová podnikla společně s kolegy z NORD Univerzity výlet na dominantu umístěnou nad Libercem – na Ještěd. Během pěšího sestupu do Horního Hanychova neformálně konverzovala s norskými kolegy nejen o dalších plánovaných aktivitách projektu, ale i o tématech, na které jsou kladeny důrazy při výuce matematiky v Norsku, jakými způsoby probíhá inkluzivní vzdělávání v Norsku apod.

Peer-learningová aktivita 2 (Bodo, 4.4. - 8.4.2022)

Klaus-Peter Eichler:
Mathematikus - a website to develop students' spatial ability

Asif Mushtaq: Micro:bits

Daniela Bímová:
Creating 3D models in Rhinoceros and the subsequent 3D printing

Výstupy projektu


Diplomové práce zadané a obhájené na FP TUL

V rámci řešení projektu iTEM byly na FP TUL zadány celkem tři diplomové práce, dvě z nich již byly odevzdány a také úspěšně obhájeny. Studentka Mgr. Kristýna Vacková dokonce získala cenu děkana za vynikající diplomovou práci.

 

Mgr. Jana Žďánská:
Platforma "Mathematikus" a její zařazení při výuce geometrie na 1. stupni ZŠ

Mgr. Kristýna Vacková:
Využití micro:bitů ve výuce matematiky

Bc. Kateřina Čiháčková:
3D tisk na základní škole

Vedoucí práce: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozvoje prostorové představivosti žáků 1. stupně základní školy s užitím interaktivní webové stránky Mathematikus. V teoretické části jsou shrnuty základní teoretické poznatky o prostorové představivosti, jsou zmíněna období vývoje člověka, v nichž je vhodné prostorovou představivost rozvíjet. V praktické části je představen soubor úloh, které by mohly sloužit k doplnění či rozšíření stávajících úloh platformy Mathematikus. Nejdůležitější součástí celé diplomové práce je pozorování žáků během pilotního a ostrého testování, která jsou vyhodnocena na základě tzv. případové studie. Jsou popsány způsoby řešení úloh testovanými žáky 5. ročníku vybrané Základní školy, jsou také uvedeny úspěšnosti řešení zadaných úloh, a to jak v pilotním, tak i v ostrém testování.

 geometricke pexeso

Návrh úlohy k rozšíření úloh Mathematikusu - kartičky geometrického pexesa, jehož cílem je najít dva různé pohledy na jedno a téže krychlové těleso

Celý text DP k nahlédnutí: zde

DP úspěšně obhájena dne: 13.06.2022

 

Vedoucí práce: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na jednu z možností využití mezipředmětových vztahů mezi matematikou a informatikou. Tato možnost spočívá v řešení vhodných matematických úloh s užitím programování tzv. micro:bitů. Cíli teoretické části práce jsou představení micro:bitů, dále pak stručné pojednání o programovacích jazycích či internetových aplikacích, pomocí nichž je možné micro:bity programovat. Dalšími cíli teoretické části práce je uvedení základních informací o těch oblastech matematiky, které mohou být i alespoň částečně procvičovány s využitím micro:bitů. Praktická část práce je věnována sestavení souboru vzorově řešených příkladů, u nichž jsou nejen metodicky popsány konkrétní postupy programování micro:bitů, ale i základní principy potřebné k nalezení správného řešení jednotlivých matematických úloh. Kromě vzorově řešených příkladů je možné navrhnout pracovní listy se zadáními matematických úloh, které lze předložit buď žákům 2. stupně základní školy, anebo i žákům střední školy k samostatnému vyřešení s užitím programování micro:bitů. Úrovně náročností navrhovaných úloh se mohou lišit např. procvičovanými oblastmi matematiky. Dalším cílem práce je praktické ověření řešení sady sestavených matematických úloh v praktické části práce pomocí programování micro:bitů žáky 2. stupně základní školy či studenty střední školy. Získání zpětné vazby o vytváření řešení matematických úloh pomocí programování s micro:bity od zapojených žáků či studentů do praktického ověřování ve formě dotazníkového šetření.

micro bit ZS zobrazeni bodu v OS 1

Grafické zadání jedné z úloh procvičující osovou souměrnost v rovině a určené pro žáky 2. stupně ZŠ

Celý text DP k nahlédnutí: zde

DP úspěšně obhájena dne: 31.08.2022

Náhled ocenění děkana studentce

Náhled poděkování děkana vedoucí práce

Vedoucí práce: Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.

AbstraktZpracovat problematiku 3D tisku, uvést seznam programů pro 3D tisk a zhodnotit je a doporučit vhodné softwary pro 1. a 2. stupeň základní školy. Ve vhodných programech zpracovat krok po kroku vznik modelu pro 3D tisk. Soustředit se na problémové úlohy s geometrickými objekty, se kterými se seznamují žáci na základní škole. Vytvoření počátku databáze šablon objektů spojených s matematikou a geometrií a její umístění na www stránku s odkazy. Součástí práce bude také dotazníkové šetření mezi učiteli k problematice 3D tisku na základních školách a zpětná vazba k vytvořeným šablonám.

Stav DP: rozpracovaná

Články publikované v recenzovaných odborných časopisech

Výstupy projektu iTEM postupně sepisujeme ve článcích, které publikujeme v různých recenzovaných odborných časopisech určených nejen pro učitele matematiky různých stupňů a typů škol, ale i pro odbornou matematickou veřejnost v České republice, Norsku a v Německu.

 • EICHLER, K.-P., BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. & MADSEN, D. O., 2022. Software zur Entwicklung räumlich-visueller Fähigkeiten. Mathematik differenziert 4 - Geometrie, Westermann, Braunschweig, pp.10-13.

Abstrakt: In diesem Beitrag stellen wir unsere Webseite mathematikus.de vor, erläuern deren didaktischen Hintergrund und einzelne module. Angesichts der herausragenden Bedeutung räumlich-visueller Fähigkeiten, der erwiesenen Möglichkeit, diese Fähigkeiten gezielt zu fördern un der in der Praxis dabei oft anzutreffenden Hürden bietet mathematikus.de sehr gute Lernchancen für alle Kinder und veranschaulicht allgemein, die Möglichkeiten softwaregestützter Vorstellungsleistungen.

Abstract: The contribution presents the ideas of several tasks to practice two types of geometric binary operations, more precisely, the unification and intersection of planar sets of points and the denotations of polygons of various shapes, which we consider to be those planar sets of points. To find the required solutions, we mention the possibilities of not only using pieces of industrially produced kits, created paper or foil models, but also using dynamic geometric software GeoGebra, or specially created planar shapes using 3D printing. The assigned tasks have the potential to develop planar and gradually also the spatial visualization of pupils.

Abstrakt: Využívání digitálních technologií při výuce považujeme za přirozenou součást moderního způsobu vyučování. Mnohým žákům mohou cíleně naprogramované virtuální animace, umístěné např. na interaktivní webové stránce Mathematikus, pomoci s vytvářením správných představ 3D modelů či prostorových situací. Existují ale také žáci, kteří potřebují pro tvorbu správných představ zapojit více smyslů, kromě zraku např. také hmat. Proto jsme vymodelovali a následně vytiskli odpovídající 3D modely pro vybrané úlohy z Mathematikusu.

 

Příspěvky ve sbornících uvedených v databázi Scopus nebo Web of Science

O výsledcích projektu iTEM informujeme také na různých mezinárodních konferencích, odborných seminářích a jiných podobných akcích určených nejen pro vyučující matematiky, ale i pro odborníky v matematice, geometrii a také v didaktice matematiky a geometrie.

 • BÍMOVÁ, D. & BŘEHOVSKÝ, J.: Not Only Virtual Models of Helicoidal Surfaces. In: Proceedings of the 48th International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE´22). Book Series: AIP Conference Proceedings. Volume number: xxxx. Article Number: yyyyyy. USA, AIP Publishing, American Institute of Physics, 202x. ISBN: zzzzzzzzz. (zasláno k tisku)

Abstract: There is a very rapid development of modern technologies in the last few years. Teaching and learning processes at all levels of schools must reflect on it. Nevertheless, some topics are timeless because their practical usages are essential all over the years. E.g. designing new models of cars is impossible to do without knowing different types of surfaces. But ways of teaching such topics should differ as time goes by years. The handmade drawings were constructed for several decades of previous years. On the contrary, modern technologies such as special kinds of geometric software, and 3D printers can be included nowadays. Consequently, virtual models of surfaces or 3D objects can be constructed more quickly and easily in geometric software than by hand on paper and some of them can be even printed on 3D printers. This contribution deals with the possibilities of using various modern technologies in teaching helicoidal surfaces.

 • BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. & PIRKLOVÁ, P.: Using GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems. In: Proceedings of the 47th International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE´21). Book Series: AIP Conference Proceedings. Volume number: xxxx. Article Number: yyyyyy. USA, AIP Publishing, American Institute of Physics, 202x. ISBN: zzzzzzzzz. (zasláno k tisku)

Abstract: The contribution describes the use of the freeware GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems. We use the freeware not only during online teaching as one of the tools to develop the abilities of first-year students of the Bachelor cycle at the Faculty of Mechanical Engineering of TUL but also during teaching geometry courses determined for the second-year and third-year students of the Bachelor study cycle and the third-year and fourth-year students of the Master study cycle at the Faculty of Science, Humanities and Education to solve geometric tasks and geometric-combinatorial problems. We consider the mentioned areas to be significant from the perspective of future graduates of the Faculty of Mechanical Engineering and the Faculty of Science, Humanities and Education. In this contribution, we present and describe the solutions of selected geometric-combinatorial problems in the GeoGebra environment.

 

Příspěvky v ostatních (recenzovaných) konferenčních sbornících

O výsledcích projektu iTEM informujeme také na různých mezinárodních konferencích, odborných seminářích a jiných podobných akcích určených nejen pro vyučující matematiky, ale i pro odborníky v matematice, geometrii a také v didaktice matematiky a geometrie.

Abstrakt: Příspěvek představuje tři úlohy procvičující množiny všech bodů daných vlastností v prostoru. U všech tří úloh jsou stručně popsána vzorová řešení, která jsou doplněna ilustračními obrázky vytvořenými v softwaru GeoGebra. Příspěvek může být inspirativní pro učitele středních škol.

Abstract: Spatial ability is an integral part of everyone's life which is why its practice and deepening are very important. In this article, we reflect on one aspect of 3D printing that contributes to and helps just developing spatial ability. This aspect is the creation of a virtual 3D model of a 3D object in the Rhinoceros software. In this virtual 3D model creation, different visuospatial abilities are involved in other parts of the structure. Our goals are to assign the appropriate visuospatial abilities and categories of identified actions to individual construction steps in the Rhinoceros and PrusaSlicer software for the successful completion of the 3D printing process.

 • EICHLER, K.-P., BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D., SEIBOLD, M. & MUSHTAQ, A.: Software-supported development of visuospatial abilities. In: Proceedings of the 13th ERME Topic Conference (ETC13), Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra (2022), ISBN 978-80-558-1912-9, pp. 275–276.

Abstract: Our proposed poster presents the software mathematikus.de which we designed to support the development of visuospatial abilities. The importance of these abilities is undisputed and well documented (e.g., Maier 1994). They play a crucial role in many aspects of thinking, and their targeted improvement seems possible (e.g., Gilligan, Thomas, & Farran 2019). However, traditional methods to promote visuospatial abilities are often limited. We discuss three obstacles that impede the development of visuospatial abilities in mathematics lessons and demonstrate how our software could be used to overcome such shortcomings. Students’ ways of working with the software and their reasoning strategies are the subject of our research, which we will report later.

Abstract: The proposed poster presents the block-based programming experiences of the pre-service teachers with their first introduction with programming at university-level education. Our aim is to report the  results of the impact of programming workshops on the professional development of pre-service teachers and how this initiative is helping them to become better future teachers. A very positive and impactful learning response from them is a highlighted part of this research. In the last decades, computer technology has changed our society dramatically. The school going elite of today is meeting and interacting with information technology almost everywhere. Recently, many European countries have introduced basic programming in their national curricula in view of the increasing and futuristic importance of information technology. As a part of the “Digitalization Strategy for Basic Education 2017-2021” (Education & Research, 2017), the Norwegian Ministry of Education has introduced programming (coding) in different courses at primary and secondary school levels. The school year 2020-2021 is the first year with this revised curriculum in Norway. Competence goals for programming in mathematics have been introduced at all levels in primary and lower secondary school in the revised curriculum (Utdanningsdirektoratet, 2020a).

Abstrakt: Prostorová představivost je velice důležitá schopnost každého jedince, a proto je třeba využít k jejímu rozvoji všech dostupných prostředků. V současné době plné digitálních technologií, které nás neustále obklopují a které žáci všech stupňů škol dobře ovládají, lze využít právě jich. Na základě těchto skutečností byla v rámci řešení projektu iTEM vyvinuta webová stránka Mathematikus obsahující interaktivní úlohy podporující rozvoj a zdokonalování prostorové představivosti. Tento příspěvek je věnován představení této stránky.

 • BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. & PIRKLOVÁ, P., 2022. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém. In: Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2022. ISBN 978-80-7394-906-8. pp. 6-15.

Abstrakt: Příspěvek je věnován ukázkám řešení vybraných geometricko-kombinatorických problémů řešených pomocí freewaru GeoGebra. Obě zmíněné oblasti jsou důležitou součástí matematického vzdělávání a i přes to stále sílí tlaky na omezení jim určených časových dotací. V mnoha ohledech jsou oba uvedené celky pro žáky obtížné, ale v získávání matematických kompetencí nemálo důležité. Přitom nabízejí celou řadu možností k účelnému využívání výpočetní techniky jak při jejich výuce, tak při řešení problémů.

 

Fotografie z realizace projektu

 • 04-2021 na KMD FP TUL

Projektový tým

Projektový tým se skládá ze tří výzkumných pracovníků Technické univerzity v Liberci (se zkušenostmi s výukou a výzkumem v oblasti geometrie, didaktiky matematiky a geometrie, dále se zkušenostmi s prací s geometrickými programy a se 3D tiskem) a tří výzkumných pracovníků Univerzity NORD (se zkušenostmi s výukou a výzkumem ve výuce matematiky, s vývojem a prací s platformou matematatikus.de, s prací s mikro: bity a jinými dalšími). Všechna výše uvedená zaměření členů projektového týmu jsou základem hlavních činností projektu.

Domácí instituce

Katedra matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzity v Liberci
Studentská 2, 461 17  Liberec, Czech Republic
Website: kma.fp.tul.cz 

Členové řešitelského týmu na KMA FP TUL:
Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Phone: +420 48 535 2808
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.

Phone: +420 48 535 2923
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.

Phone: +420 48 535 2822
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partnerská instituce

Mathematics Teaching and Learning
Faculty of Education and Arts
NORD University BodøWebsite: www.nord.no

Navštivte webové stránky katedry našich norských kolegů

 

Členové řešitelského týmu na NORD University Bodø:
Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler

Phone: +49 157 762 007 18
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ass. Prof. Dag Oskar Madsen

Phone: +47 75 51 77 79
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ass. Prof. Asif Mushtaq

Phone: +47 75 51 75 53
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky