Skip to main content

Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.

odborná asistentka
Kontakt

G, 4. patro, místnost 4058
Tel: +420 48 535 2822
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

Út. 9:00–10:00


Ostatní
 • Výuka

   

  VÝUKA PRO FAKULTU PŘÍRODOVĚDNĚ - HUMANITNÍ A PEDAGOGICKOU

  GEOMETRIE 1 (GE1)

  Podmínky udělení zápočtu pro PREZENČNÍ studium:

  • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má tři části do data určeného přednášejícím
  • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
  • Odpřednášení referátu na dané téma ve výuce (neplatí v době znomožněné přímé výuky).
  • Maximálně tři neomluvené neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.

  Podmínky udělení zápočtu pro KOMBINOVANÉ studium:

  • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části do data určeného přednášejícím.
  • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

  Semestrální práce:

  • Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF].
  • Úvodní strana semestrální práce [DOCX].
  • Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF].
  • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
  • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

  Přednášky:

  1. Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
  2. Elementární objekty v rovině [PDF]
  3. Pravidelné mnohoúhelníky [PDF]
  4. Geometrická zobrazení v rovině, shodná zobrazení [PDF]
  5. Podobná zobrazení [PDF]
  6. Středová kolineace v rovině [PDF]
  7. Osová afinita v rovině [PDF]
  8. Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
  9. Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
  10. Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
  11. Zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
  12. Apolloniovy úlohy [PDF]

  Symbolický zápis - přehled [PDF]

  Zadání cvičení:

  • 1. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
  • 2. a 3. týden - elementární objekty v rovině + mnohoúhelníky [PDF]
  • 4. týden - shodná zobrazení 1 - osová souměrnost, otáčení [PDF]
  • 5. týden - shodná zobrazení 2 - středová souměrnost, posunutí [PDF]
  • 6. týden - podobná zobrazení [PDF]
  • 7. týden - středová kolineace v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
  • 8. týden - osová afinita v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
  • 9. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
  • 10. a 11. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF] → řešení: [PDF]
  • 12. týden - zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF] → řešení: [PDF]
  • 13. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF] → řešení: [PDF]
  • 14. týden - Apolloniovy úlohy [PDF] → řešení: [PDF]
  • Opakování [PDF

   GEOMETRIE 2 (GE2)

  Podmínky udělení zápočtu:

  • Odevzdání správného řešení zadaných rysů (1. rys odevzdat nejpozději 24. 11. 2023, 2. rys nejpozději 15. 12. 2023)
  • Maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních (platí pouze pro prezenční studium).

  Rysy:

  • Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]
  • Úvodní strana rysu [DOCX]
  • Pokyny k vypracování rysů [PDF]
  • Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

  Přednáška:

  1. Stereometrie [PDF]
  2. Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
  3. Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
  4. Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
  5. Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
  6. Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
  7. Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]
  8. Řezy v Mongeově promítání [PDF]
  9. Řezy v pravoúhlé axonometrii [PDF

  Zadání cvičení:

  LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA (LPE)

  Nutné podmínky k udělení zápočtu:

  • pro prezenční studium: maximálně 2 neomluvené neúčasti, v době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním domácích úloh.
  • odevzdání rysů do daného data
  • získání alespoň 27 bodů z celkových 45 bodů (za úspěšně napsaný test až 25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

  Klasifikace:

  • "1" ......... 45 - 43 bodů
  • "1-" ........ 42 - 39 bodů
  • "2" ......... 38 - 35 bodů
  • "2-" ........ 34 - 31 bodů
  • "3" ......... 30 - 27 bodů

  Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

  Vzorové vypracování rysu 1 [PDF], 2 [PDF]

  • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
  • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
  • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu. 

  Přednášky

  1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
  2. LP volná [PDF]
  3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
  4. Fotogrammetrie [PDF]
  5. Osvětlení v LP [PDF]

  GeoGebra knihy:

  Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

  Pracovní listy:

  • Lineární perspektiva [PDF] (řešení: [PDF])
  • Fotogrammetrie [PDF]
  • Osvětlení v LP [PDF]

  VÝUKA PRO FAKULTU STROJNÍ

  KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE)

  Přednášky:

  1. Analytická geometrie v prostoru 1 [PDF]
  2. Analytická geometrie v prostoru 2 [PDF]
  3. Základy promítání [PDF]
  4. Základy Mongeova promítání [PDF]
  5. Šroubovice a konstruktivní úlohy o šroubovici [PDF]
  6. Diferenciální geometrie křivek 1 [PDF]
  7. Diferenciální geometrie křivek 2 [PDF]
  8. Plochy [PDF]
  9. Plochy rotační [PDF]
  10. Plochy rotační - úlohy [PDF]
  11. Plochy šroubové [PDF]
  12. Plochy šroubové - úlohy [PDF]

  Zadání na cvičení:

   • 1. cvičení - Analytická geometrie v prostoru 1 [PDF]
   • 2. cvičení - Analytická geometrie v prostoru 2 [PDF]
   • 3. cvičení - Mongeovo promítání [PDF]
   • 4. cvičení - Šroubovice [PDF]
    • Pracovní listy "Křivky" [PDF] (řešení [PDF])
   • 5. cvičení - Diferenciální geometrie křivek 1 [PDF]
   • 6. cvičení - Diferenciální geometrie křivek 2 [PDF]
   • 7. cvičení - Rotační plochy [PDF]
    • Pracovní listy "Plochy" [PDF] (řešení - plochy rotační (1 - 19): [PDF], řešení - plochy šroubové (28 - 31): [PDF])

  Sbírka úloh - Analytická geometrie [PDF]

  Sbírka úloh - Diferenciální geometrie křivek [PDF]

   

  Podmínky udělení zápočtu - prezenční studium:

  • získání alespoň 18 bodů z celkových 30 bodů (za úspěšně napsané kontrolní testy až 20 (2x10) bodů,za včas odevzdaný rys až 10 bodů),
  • testy jsou zpravidla psány ve cvičeních dle pokynů cvičícího,
  • rys je zadáván na přednášce a odevzdává se na cvičení, dle pokynů cvičícího (datum odevzdání rovněž určí cvičící), v rysu jsou hodnoceny nejen správnost a provedení konstrukce, ale také úprava a čistota rysu.

         Zadání rysu [PDF] 

         Vzorové vypracování rysu [PDF]

   

  Skripta s řešenými příklady k předmětu KGE:

  • Fabiánová H., Šimek F.: Konstruktivní geometrie sbírka úloh, VŠST Liberec 1988
  • Ocmanová B.: Konstruktivní geometrie, VŠST Liberec 1986
  • Pecina V., Přívratská J.: Geometrie pro techniky modul 1, TU v Liberci 2001, ISBN 80-7083-509-5
  • Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT Praha 1998, ISBN 80-01-01815-6

  Vzorový zkouškový test  [PDF

 • Publikace

  Článek v ostatním periodiku s vědeckou redakcí (recenzovaný)
  1. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely. South Bohemia Mathematical Letters. SBML 2021(Vol. 29 (2021), No. 1), 1-12. ISSN 2336-2081
  Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science
  1. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2021. Repetition of analytic geometry in the plane for students of mechanical engineering. MELVILLE: AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-4077-7.
  2. BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Using properties of basic solids nad geometric polyhedrons for their constructions. AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-4077-7.
  3. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2020. Creation of Geometric Solids in GeoGebra. 1. vyd. Bratislava: SPEKTRUM STU. ISBN 978-80-227-4983-1.
  4. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a JEŘÁBKOVÁ, M., 2020. Improving Geometric Thinking by Using Planimetric Warm-ups. 1. vyd. Bratislava, Publishing house SPEKTRUM STU: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  5. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, M. a STOLÍNOVÁ, K., 2020. Stereometric Warm-ups for Developing Spatial Imagination. 1. vyd. USA: AIP Publishing, American Institute of Physics. ISBN 978-0-7354-1919-3.
  6. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. GeoGebra book containing worksheets for Monge projection. ISBN 978-0-7354-1919-3.
  7. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Metric problems in Monge projections in GeoGebra. Bratislava: ISBN 978-1-5108-8214-0.
  8. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2018. Basic principles of orthogonal axonometry with the use of GeoGebra. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 9788022747653.
  9. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2018. Parallel illumination in GeoGebra. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 9788022747653.
  Ostatní příspěvek ve sborníku
  1. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P., BŘEHOVSKÝ, J., EICHLER, K. a MUSHTAQ, A., 2022. Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  2. MUSHTAQ, A., EICHLER, K., BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  3. PIRKLOVÁ, P., BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti.. ISBN 978-80-7394-906-8.
  4. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-906-8.
  5. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2021. Procvičování analytické geometrie v rovině.
  6. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Procvičování Mongeova promítání v programu GeoGebra. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-65-0.
  7. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a STOLÍNOVÁ, K., 2019. Stereometrické rozcvičky v hodinách matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-795-8.
  8. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Středová kolineace názorně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-495-8.
  9. BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2019. Studijní materiály v GeoGebře pro výuku pravoúhlé axonometrie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-65-0.
 • Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce
 • Výuka

  Akademický rok: 2023/2024
  Zimní semestr
  Pondělí
  • KMA/GE2 (G-G309)
   Geometrie 2 | 08:50 - 10:25
  • KMA/PEG2 (G-G305)
   Elementární geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  • KMA/PEG2 (G-G305)
   Elementární geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  Úterý
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 12:30 - 14:05
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 12:30 - 14:05
  Středa
  • KMA/KGE (G-G314)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  • KMA/GE2 (G-G4-MAT)
   Geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  Čtvrtek
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 08:50 - 10:25
  • KMA/KGE (G-G309)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 08:50 - 10:25
  • KMA/KGE (G-G309)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  Podrobnosti
  Letní semestr
  Pondělí
  • KMA/LPE (G-G303)
   Lineární perspektiva | 10:40 - 12:15
  • KMA/LPE (G-G303)
   Lineární perspektiva | 10:40 - 12:15
  Čtvrtek
  • KMA/EM2 (G-G301)
   Elementární matematika 2 | 12:30 - 14:05
  Pátek
  • KMA/PEG1 (G-G313)
   Elementární geometrie 1 | 16:00 - 18:45
  • KMA/GE1 (G-G4-MAT)
   Geometrie 1 | 14:20 - 19:35
  • KMA/PEG1 (G-G308)
   Elementární geometrie 1 | 14:00 - 18:45
  • KMA/GE1 (G-G4-MAT)
   Geometrie 1 | 14:20 - 19:35
  Sobota
  • KMA/LPE (-)
   Lineární perspektiva | 08:50 - 12:15
  • KMA/EM2 (-)
   Elementární matematika 2 | 08:50 - 12:15
  • KMA/EM2 (-)
   Elementární matematika 2 | 12:30 - 15:55
  • KMA/LPE (-)
   Lineární perspektiva | 16:10 - 19:35
  • KMA/GE1 (G-G4-MAT)
   Geometrie 1 | 12:30 - 15:55
  Podrobnosti